Северна Македонија

ГИ УНАПРЕДУВАМЕ ИЗВОЗНИТЕ УСЛУГИ

ЗА SIPPO

Овозможуваме одржлива трговска размена 

Швајцарската програма за поддршка на извозот SIPPO e долгогодишен мандат на Швајцарскиот секретаријат за економски работи (SECO). Визијата на SIPPO е одржлив и инклузивен економски раст како и интеграција на земјите - партнери на SIPPO во светската трговска размена. Во рамките на својата мисија, програмата ги поддржува т.н Business Support Organizations (BSО, меѓу останатите и јавни и приватни деловни асоцијации, стопански комори, агенции за промоција на извозот) во насока на зајакнување на нивниот капацитет за промоција на извозот и овозможување на соодветни услуги од оваа област кон извозно ориентираните компании.  Од 2017 година програмата на SIPPO е имплементирана од страна на Swisscontact, во партнерство со BHP Brugger and Partners и Helvetas Swiss Intercooperation. 

Преку својата мрежа од меѓународни и домашни експерти, програмата цели кон поддршка на Business Support организациите како истите би ги зајакнале своите капацитети од областа на промоција на извозот и овозможување на соодветни услуги кон компаниите кои се подготвени за извоз. 

Програмата располага со значителен капацитет за промоција на одржливата трговска размена и се имплементира низ 11 земји, во следните 6 сектори: риба и морски плодови, процесирана храна, природни состојки, техничко дрво, текстилна индустрија (текстил со додадена вредност во контекст на програмата) и одржлив туризам. 

SIPPO ги поддржува Business Support организациите преку специјално креирани активности за зајакнување на нивниот капацитет во две области:

1.) Унапредување на активностите за пристап до пазари:

преку зајакнување на капацитетите за истражување на пазарот, учество на трговски саеми, мисии за продавачите, мисии за купувачите, и студиски посети, и

2.) Институционално зајакнување на Business Support организациите (BSOs)

преку стратегиско планирање и позиционирање, менаџирање на проектни циклуси и споделување и унапредување на стекнатото знаење.  

Процесот на зајакнување на капацитетите на организациите се одвива соодветно на нивната деловна динамика и истиот е дел од структурата на оној кој ја овозможува услугата - Business Support организациите кои сакаат да истражуваат и да го подобрат својот пристап до нови пазари и да идентификуваат можности со цел нивните компании кои се подготвени за извоз да бидат дел од активностите за промоција на извозот. 

Преку поддршката на Business Support организациите, SIPPO го унапредува и перформансот на нивните компании - членки придонесувајќи за зголемен приход и повеќе и подобри работни места.  

SIPPO програмата се спроведува во Северна Македонија повеќе од 15 години. Северна Македонија е дестинација која е во близина на водечките земји-увозници на европскиот пазар. Производството на квалитетни производи, квалификуваниот кадар и можноста да се одговори на побарувањата на купувачите им помага на македонските компании да бидат соодветен партнер во меѓународната трговија. 

SIPPO Кодекс на однесување

НАШИТЕ УСЛУГИ – ВАШИ МОЖНОСТИ

Нашата развиена мрежа на деловни контакти помага  во создавањето нови можности за бизнис како за организациите кои го поддржуваат извозот така и за компаниите.

Истражување на пазарот, подготовка за настап и учество на саеми, организирање деловни средби помеѓу компаниите кои извезуваат и потенцијалните купувачи во Европа и светот, креирање инструменти за електронско учење и размена на знаења,  се помеѓу останатите активности кои ги овозможуваме согласно потребите на нашите партнерски организации.

СТРАТЕГИСКО ПЛАНИРАЊЕ

Преку стратегиски и фокусиран пристап, дефинирајте ја вашата улога во промоцијата на извозот во рамките на секторот и земјата во која работите.

УПРАВУВАЊЕ СО ЗНАЕЊЕТО И ВМРЕЖУВАЊЕ

Дознајте како да го надградите, споделите и комбинирате вашето знаење со постоечкото деловно искуство и умеење. Стекнете придобивки преку нашата голема мрежа на контакти. Ние го олеснуваме пристапот до настани за вмрежување, конференции и работилници. 

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСОТ

Овозможуваме алатки за менаџирање на вашите проекти и вашиот перформанс во областа на извозната промоција и ве помагаме во процесот на нивно оценување 

ПРИСТАП ДО ПАЗАРИ

Дознајте кои се вашите целни пазари и како да им овозможите на вашите компании контакт со добавувачи, преку организирање на учеството за настап на деловни саеми, мисии за продавачи, мисии за купувачи, студиски посети и посети на соодветните деловни субјекти. 

НАШИОТ ТИМ – ВАШ СОРАБОТНИК

Тимот на SIPPO во Северна Македонија е целосно посветен на идентификување на можностите за поддршка на вашиот извоз.

Нашето искуство во поддршката на извозните активности, познавањето на пазарните прилики, но и предизвиците во засебните сектори во земјата упатуваат на успех во соработката со нашиот тим.

Гоце Пешев

Менаџер за промоција на извоз

Наталија Пунтевска

Регионален претставник

СЕКТОРИ

Во Северна Македонија, природните состојки, текстилната индустрија и одржливиот туризам се трите сектори во кои SIPPO заедно со партнерските организации ќе ги насочи своите активности за унапредување на извозот.

Поддршката од SIPPO овозможува поттикнување на  извозот согласно природата, можностите и потенцијалот на поединечните сектори

Природни состојки

Во контекст на природните состојки (анг. Natural Ingredients) подразбираме лековити билки, ароматични растенија, етерични масла, зачини, јаткасти плодови, печурки, лишаи, мед, разни видови шумски плодови и слични производи. Имајќи ја предвид растечката побарувачка за природни состојки на глобално ниво овој сектор има значаен потенцијал за раст на извозот. Помогнете им на вашите компании да идентификуваат пазари кои ќе бидат соодветни за нивните производи.

Одржлив туризам

Долгорочната корист од туризмот упатува на одржлив пристап – почитување на локалното население, туристот, културното наследство како и опкружувањето. Напорите да се привлечат светските патници во Северна Македонија како нивна следна дестинација за одмор или за активен туризам бараат квалитетна промоција. SIPPO ја поддржува презентацијата на Северна Македонија како дестинација за доживување нови искуства и откривање на автентичната култура и природното опкружување во земјата.    

Текстилна индустрија

Текстилниот сектор е традиционално важна извозна гранка на економијата во Северна Македонија. Близината до европските пазари, широкиот производен асортиман, високиот квалитет и адекватната цена се карактеристики кои ги позиционираат македонските текстилни компании како деловни партнери што имаат капацитет да одговорат на потребите на светските купувачи. SIPPO ќе ги поддржи Business Support организациите со цел да можат да идентификуваат соодветна платформа за промоција на извозот за нивните компании кои се извозно ориентирани, но и да ги подготват и поврзат со соодветните пазари. 

ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во моментов SIPPO ги идентификува идните партнерски организации со кои ќе соработува на поддршка на извозот во соодветните сектори. Поттикнуваме софистицирани услуги за компаниите кои се подготвени за извоз.

Во 2017 година, заедно со International Trade Center, организација при Обединетите нации (www. intracen.org), беше извршена проценка на организациите кои го поддржуваат извозот (Business Support Organizations) со цел идентификување на потенцијалите за подобрување на нивните извозно промотивни услуги. Процесот вклучуваше интервјуа поврзани со извозно промотивните услуги на организациите кои го поддржуваат извозот, управувањето со квалитетот, управување со деловните перформанси, организациската структура како и нивните стратегии за извоз и стратегии за настап во поединечните сектори.

Нашите партнерски организации во следните месеци ќе бидат објавени тука

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Р. Северна Македонија

  • ул. 11-ти октомври бр. 13, Скопје - Центар, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
  • + 389 23 223 101
  • info@tourismmacedonia.gov.mk
  • http://

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Северна Македонија е институција формирана од Владата на Република Северна Македонија во 2008 година. Работата на Агенцијата е во доменот на промоција на туристичкиот потенцијал на Република Северна Македонија на меѓунароните пазари (или т.н емитивни пазари - земји чии граѓани се потенцијални туристи во земјава), генерирање промотивен материјал, организирање информативни тури за странски тур оператори и новинари, организирање и учество на меѓународни саеми за туризам но исто така и менаџирање на проекти за поддршка и соработка со локалните самоуправи со цел развој на туризмот во земјава. 

Стопанска комора на Македонија

Стопанската комора на Македонија (СКМ) е деловна, професионална организација која ги претставува, заштитува и координира интересите на своите членки. СКМ овозможува различни услуги кои се дел од оперативното портфолио на комората: издавање на деловна документација како што се сертификати за потекло, АТА карнети, препораки, мислења и поддршка со документација која се однесува на движењето на добра, услуги и лица. СКМ исто така делува и како социјален партнер на бизнисите, претставувајќи ги нивните интереси од доменот на работното право, меѓународната трговија, даночниот и царинскиот систем, финансискиот систем и едукацијата. СКМ посветува особено внимание на процесите кои се однесуваат на квалитетот на производството и воведувањето на стандарди од серијата ISO 9000, стандарди за заштита на животната средина ISO 14 000, HACCP стандардот и други. 

Национална асоцијација за дојдовен туризам на Македонија

Националната асоцијација за дојдовен туризам во Македонија е организација во која членуваат соодветни чинители на дојдовниот туризам во Република Северна Македонија. Туристички оператори, хотели, ресторани, винарии, превозници и туристички водачи заедно ги здружуваат своите напори со цел да го зголемат бројот на квалитетни производи и услуги во туризмот во земјава. NAITM е организација која ги поддржува своите членки и е ориентирана кон поврзување на компаниите и нивно обединување околу заеднички цели, промоција на членките, овозможување на едукативни услуги за членките со цел тие да ги подобрат деловните стандарди кои се однесуваат на бизнисот и окружувањето. NAITM понатаму ги претставува членките пред институциите и предлага законски решенија а исто така промовира и вработувања во туризмот како интересен сектор за вработување на младите категории на граѓани. 

Текстилно трговско здружение - Текстилен кластер

TTA-TC претставува значителен дел од компаниите кои работат во текстилната индустрија во Р.С.М. текстилниот кластер ја поттикнува комуникација помеѓу своите членки и придонесува за создавање на поволни услови за развој на индустријата поддржувајќи ги компаниите во подобрувањето на нивните конкурентски позиции преку следење на светските трендови на глобалниот пазар. ТТА-ТC ги застапува интересите на своите членки пред Владата на Р.С.М, релевантните институции, но и пред национални и меѓународни организации  и агенции. Активностите на текстилниот кластер вклучуваат остварување билатерални контакти со европски и светски асоцијации и кластери од текстилната индустрија со цел размена на искуства, идентификување на партнери заинтересирани за производство и инвестиции во Северна Македонија како и поддршка на членките во нивните активности за промоција на извозот. 

“The Day After” панел дискусија за текстилната индустрија

08.07.2020

Организациите кои ги поддржуваат компаниите или (анг. Business Support Organizations, BSO), со поддршка на SIPPO организираа виртуелна панел дискусија со претставници на германските компании и асоцијацијата DTB - мрежа на компании, образовни институции, институти и соодветни организации од текстилната индустрија; целта на оваа дискусија беше компаниите - членки на Business Support организациите да добијат информации за деловните можности во текстилната индустрија во периодот што следи 

НАСТАНИ

Во соработка со своите партнери SIPPO организира соодветно дизајнирани настани од меѓународен карактер. Проверувајте ја редовно оваа секција и пријавете се за специјално креираните деловни средби и настани за вмрежување.

Студиски посети, деловни средби помеѓу купувачите и продавачите, обуки за саемски настап, работилници за ефикасен пристап кон извозните пазари и многу други содржини им овозможуваат на компаниите да ги усовршат своите деловни вештини во извозот.