Disclaimer

By -

Содржина и вовед

Swiss Import Promotion Programme SIPPO

Никола Вапцаров 15/ 2-6

1000 Скопје

+389 2 3139 902

info@sippo.mk

Правна белешка

Веб-локацијата на SIPPO се одржува на sippo.mk

Гаранција за содржината на веб-локацијата

Податоците на овие веб-страници не се обврзувачки и се дадени единствено за информативни цели. SIPPO не гарантира за актуелноста, точноста, целосноста и квалитетот на информациите на веб-локацијата, и покрај внимателната подготовка. Барањата за одговорност од SIPPO, кои се засноваат на штета од материјална или нематеријална природа, а кои се последица на користењето или некористењето на наведените информации, и/или последица на користење погрешни или нецелосни информации, се исклучуваат во целост, под услов да не постои очигледно занемарување или сериозно занемарување кај SIPPO. Сите понуди се предмет на промени и не се обврзувачки. SIPPO изречно го задржува правото да измени, дополни или избрише делови од страниците или целата понуда без да го дели повикот или привремено или трајно да ја прекине публикацијата.

Упатувања и врски

SIPPO проверува дали има незаконска содржина на врските или упатувањата на својата веб-локација, особено при нивно вградување на нашата веб-локација. Бидејќи SIPPO нема никакво влијание на дизајнот и содржината на поврзаните страници, не може да преземе одговорност за содржината на тие веб-локации. Доколку SIPPO дознае за постоење на незаконска содржина на врските или упатувањата на својата веб-локација, ќе ги отстрани тие врски и упатувања. Тоа важи и за надворешните внесови во книгата за гости, форумите за дискусија и списоците со адреси кои ги поставува SIPPO.  

Закон за авторско право и означување

SIPPO ги прави сите напори за да ги почитува своите обврски за авторски права во однос на фотографиите, дијаграмите, аудио-записите и видео-клиповите и текстовите што се користат во сите публикации, и да користи сопствени фотографии, дијаграми, аудио-записи и видео-клипови и текстови или да користи дијаграми, аудио-записи и видео-клипови и текстови што се во јавен домен. Сите брендови и трговски марки што се именувани на веб-локацијата или заштитени од трети страни се предмет, без ограничување, на одредбите од применливиот закон за означување и правата на сопственост на односниот сопстеник. Само именувањето на трговските марки не упатува дека тие не се заштитени со права на трети страни!

Авторското право за објавените предмети кои ги креирал SIPPO се во единствена сопственост на друштвото. Репродуцирањето или користењето на тие дијаграми, аудио-записи, видео-клипови и текстови во други електронски или печатени публикации е единствено дозволено со изречно одобрение од SIPPO.

Заштита на податоци

Доколку веб-локацијата дозволува внес на лични или деловни податоци (адреси за е-пошта, имиња и адреси), овие податоци ги обезбедува корисникот на доброволна основа.

Колачиња

На веб-локацијата користиме колачиња. Колачињата претставуваат пакети со податоци што ги праќа серверот на интернет до прелистувачот кој се зачувува локално на вашиот компјутер за да го препознае подоцна. Вашиот компјутер праќа информации за колачиња за време на повторни, последователни посети на оваа веб-локација со секое повторно барање до серверот. Колачињата се користат за претставување сложена и динамична содржина и за да ве препознаат во тек на последователни посети, како и за поедноставено користење. Со промена на поставките на прелистувачот, може да го запрете инсталирањето на колачињата во секое време, или да добивате предупредување пред колачето да биде зачувано. Може да одлучите дали да дозволите колаче. Нашата веб-локација може да се користи без да се прифатат колачињата. Меѓутоа, доколку ги одбиете колачињата, одредени делови може да не функционираат соодветно.

Аналитика на Google

Оваа веб-локација користи Google Analytics, услуга на интернет за аналитика која ја нуди Google, Inc. („Google“).  Google Analytics користи „колачиња“, кои претставуваат текстуални датотеки што се поставени на вашиот компјутер за да се помогне анализата на користењето на локацијата. Информациите што ги генерира колачето за користењето на веб-локацијата (вклучително и вашата IP адреса) Google ги пренесува и складира на сервери во Соединетите Американски Држави. Google ќе ги користи овие информации за да го оцени користењето на веб-локацијата, составување извештаи за активноста на веб-локацијата за потребите на операторите на веб-локацијата, и за обезбедување други услуги поврзани со активноста на веб-локацијата и користењето на интернетот.  Google може да ги пренесе овие информации на трети страни каде што тоа се бара со закон или во случаите кога тие страни ги обработуваат информациите во име на Google.Google нема да ја поврзе вашата IP адреса со кои податоци што ги поседува Google.Може да одбиете користење на колачињата со избор на соодветните поставки на вашиот прелистувач, меѓутоа имајте предвид дека во тој случај може да не ја искористите целата функционалност на оваа веб-локација. Со користење на оваа веб-локација, вие сте согласни Google да ги обработува податоците за вас на начин и за целите утврдени погоре. Доколку не се согласувате со прибирањето податоци може да го деактивирате Google Analytics. Додатоци на прелистувачот: (SIPPO.CH https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Законска важност на ова одрекување од одговорност

Сé додека делови или поединечни реченици од овој текст не се повеќе или не се во целост во согласност со законската состојба, содржината и важноста на останатите делови на документот ќе останат непроменети, а договорните партнери ќе го толкуваат неважечкиот дел согласно намерата на оригиналот на неважечките реченици, кои може да останат додека е тоа можно.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.